Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for november 8th, 2010

Kalender i kvardagen

No har eg brukt iCal ei stund, og eg synkroniserer mellom heimemaskin og kontormaskin via MobileMe. Og for dei som ikkje forstår kva eg snakkar om: I staden for avtalebok av papir bruker eg altså avtalebok på datamaskina, og så syter eg for at begge datamaskinene viser det same. Mobiltelefonen min er òg med på leiken.

Med tillegg av MenuCalendarClock får eg også ein minikalender i menylina øvst på skjermen, der eg også kan sjå iCal-hendingane mine utan å starte iCal.

Ein betre måte å lage fødselsdagskalender på enn den innebygde i iCal fann eg i Dates to iCal. Det programmet kan leggje til alarmar, og tek seg også av andre datoar i Adressebok enn berre fødselsdagar, og oppdaterer iCal-kalenderen kontinuerleg, som ei erstatning for den innebygde koplinga mellom dei to Apple-programma. (Men alle hendingane markerer meg som «oppteken» fordi Apple har gjort det sånn. Nokon som veit ein kjapp måte å redigere dette på?)

Men så var det sjølve iCal, då. Somme ting med iCal irriterte meg. Til dømes at iCal ikkje har vekenummer. Løysinga har vore å abonnere på den velsigna vekenummerkalenderen til Morten Dreier, men det tek plass i kalenderen som elles kunne ha vorte brukt til avtalar og andre hendingar. Og plassen i iCal er verdfull, for har eg så mange heildagshendingar at dei fyller opp halve datoen i månadsvising, så får eg ikkje plass til fleire, men får berre «…» i staden. Og no når MobileMe går over til CalDAV-kalender, er det meir omstendeleg å ta tryggingskopi. Google-kalenderen ser dessutan ikkje ut i noverande iCal-versjon (4.0.3).

BusyCal var svaret.

Utprøvingstida på ein månad hadde ikkje kome seg lenger enn eit par timar før eg hadde bestemt meg: BusyCal er kalenderprogrammet for meg.

BusyCal ser ut som iCal, så overgangen var nesten ikkje til å merke. BusyCal bruker også bruker dei same kalenderdataa som iCal, så alt låg på plass då eg starta programmet, eg kan ha begge kalenderprogramma oppe samstundes, og det eg gjer i det eine, dukkar momentant opp på det andre (denne koplinga via Sync Services kan slåast av). Men visse skilnader er der:

BusyCal har vekenummer som kan slåast på og av. Eg kan ta tryggingskopiar og gjenopprette frå desse. Kalenderen tek også tryggingskopiar på eiga hand, og eg har no stilt han inn til å ta kopi éin gong pr. dag, og lagre dei femti siste tryggingskopiane. Desse inneheld også eksterne kalendrar, både CalDAV og WebDAV. Og Google-kalendrane er heilt fine og greie å administrere, og dukkar ikkje opp som «delegatar» som i iCal.

BusyCal har plass til fleire heildagshendingar, og skulle dei ordinære hendingane gjere dagen full i månadsvising, kan eg rulle opp og ned akkurat der, og sjå kva som skjuler seg – det kjem eit rullefelt når ein held musmarkøren over slike datoar.

Mange av godbitane ligg altså i detaljane. Ein kan t.d. slå på og av linebryting i hendingsnamna, og ein kan velje standardfont for heile kalenderen. Generelt er det mykje som kan konfigurerast.

I tillegg til månadsvising finst det dagsvising, vekevising og listevising. I dagsvising er det markert med skugge kva tid sola er under horisonten, i mitt tilfelle her i Trondheim. Det same gjeld vel i prinsippet i vekevising, men der er det i realiteten soloppgang og solnedgang for den fyrste dagen i veka som vert brukt for heile veka.

Når ein skal bla seg framover og bakover i tid i vekevising, kan ein som i iCal velje å bla veke for veke eller dag for dag. I månadsvisinga til BusyCal kan ein også bla månad for månad eller veke for veke.

Oppgåver med forfallsfrist kan integrerast i sjølve kalenderen, og forfalne oppgåver som ikkje er utførte, kan flyttast automatisk vidare inn i framtida.

For oss som er opptekne av vêret, er det triveleg at ein kan integrere fem dagars vêrmelding i kalenderen (levert av AccuWeather.com). Ein kan også slå på månefasar.

Ein kalender med merkedagar kan markerast nettopp som ein merkedag-kalender, slik at heildagshendingar som «Allehelgensdag» eller «Grunnlovsdag» dukkar opp som grå skrift som på ein vanleg kalender. Er det rauddag, kan ei slik merkedagshending også markerast nettopp som rauddag, og då vert datoen raud.

Alt er likevel ikkje roseraudt. Nærare sagt er det litt før mykje raudt: Laurdagane er rauddagar anten ein vil eller ikkje. Men dette har vorte sagt frå om til utviklarane, og det er håp om at det kjem seg med tida. Det vert same kva berre ein bagatell mot alt det andre.

[Denne bloggposten vart skriven i november 2010. Det fylgjande avsnittet er irrelevant frå mai 2011 pga. endringar i MobileMe og seinare iCloud.] Eksterne kalendrar (som Google-kalenderen min) vert dessutan synkroniserte med resten av systemet via Sync Services, slik at han også dukkar opp på MobileMe (og i iCal som kalender «på maskina»), og dermed vert han også synkronisert mellom heime og jobb som kalender «på maskina». Dette fordi BusySync-funksjonalitet er integrert i BusyCal. Men i den grad dette er eit problem, er det eit forbigåande problem: Når eg torer å oppgradere til den nye MobileMe-kalenderen, skal synkronisering av kalendrar «på maskina» til MobileMe same kva slåast av. Eg kan i og for seg slå av synkronisering med Sync Services her og no i BusyCal-vala, men det gidd eg ikkje.

Viktigast av alt er likevel kor brukarvenleg BusyCal er. Det går kjapt å setje opp hendingar, det går kjapt å redigere dei, eg treng ikkje klikke meg hit og dit, osb. Infopanelet gjer dette mykje enklare enn i iCal (og kva felt som skal visast i infopanelet, kan også konfigurerast). Og som dei fleste Mac-program er det sjølvsagt godt integrert med tenester, stavekontroll, ordbok osb. Hendingsnotat kan formaterast, det kan lagast hugselappar og dagboknotat, ei hending kan vere eit bilete som ein legg inn på ein gjeven dato (med gjentaking), eller det kan leggjast inn som grafikk i ei vanleg hending, osb.

Val: frå det nynorske grensesnittet.
Programmet er òg omsett til bokmål.

Men så var det dette med språk, då. Ein kalender på engelsk taklar eg, men du verda kor mykje meir avslappa heile kroppen føler seg når eg har iCal på norsk. Det ser jo også unekteleg litt rart ut å ha dagsnamna på nynorsk (henta frå systeminnstillingane) medan resten av kalenderen er på engelsk (BusyCal) eller bokmål (iCal). Men det fanst visst ei løysing på dette òg… Eg vart tilboden å omsetje kalenderen til norsk, og det har eg gjort, begge målformene. Det finst sikkert eitt og anna å setje fingeren på, men det er vel lov. Norsk grensesnitt er inkludert frå og med versjon 1.5b7 som kom i dag, og den ferdige 1.5 er visst like rundt hjørnet. (Støtte for den nye MobileMe-kalenderen finst frå 1.5 av, medrekna betaene.)

Eg skriv altså ikkje denne bloggposten for å drive reklame for noko som eg er involvert i (å omsetje noko er neppe å vere særleg involvert), men fordi eg allereie var frelst og ville skrive bloggpost og greier, og på grunnlag av denne frelsa vart også dei norske omsetjingane til.

Berre så det er sagt.

Også andre har uttalt seg om BusyCal i sine ymse versjonar, men meir systematisk enn eg: her, her, her, her, her og mange andre stader.

Read Full Post »