Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘nyhendebrev’

Tull på jobb

Nyhendebrevet på jobb inneheld litt tull for tida, men det var visst fleire som ikkje heilt visste om det var tull då det for litt over ei veke sidan kom melding om stemplingsur. Det er klart, alle veit at det ville vere håplaust å stemple seg inn og ut kvar gong ein opnar ei språkbok eller skriv ned ein idé. Slikt skjer jo heile døgeret.

I veka som var, var det min tur til å føreslå ein usignert spøk, som vart godt plassert i nyhendebrevet like etter meldinga om at etternølarane må hugse å melde inn ferie.

Internfakturering i bygg 4

I samband med rehabiliteringa av Dragvoll kom det for ei tid sidan påbod om at alle vindauga i bygg 4 som vender mot bygg 1, skal vere attlatne. Dette har ført til dårleg lufting, i og med at ventilasjonen i bygg 4 fungerer dårleg. Det er dessutan målt temperaturar på 26 grader på nokre av kontora der.

Det er no installert termometer og luftmålarar i bygget. Frå sentraladministrasjonen vert det opplyst om at folk som arbeider under forhold som er i strid med Arbeidsmiljølova, vil verte bøtelagde gjennom etterskotstrekk i løna. Prosessen er automatisert, og vert reint rekneskapsmessig implementert som internfakturering kvar gong målarane i bygg 4 overstig dei lovregulerte grenseverdiane. Det er difor svært viktig at arbeidstakarane melder frå om feriedagane sine, slik at dei ikkje vert fakturerte for dagar der dei ikkje er på jobb.

Det tok ikkje lang tid før det kom telefon frå ein kollega som hadde lese det, og som ikkje følte seg heilt trygg på kva dette var for noko.

Moralen er: Eh, nei, den må du finne sjølv.

Read Full Post »

På onsdag 1. april kom omsider førespurnaden. Mona på ekspedisjonen skreiv på instituttlista:

I skjæringspunktet Fagprofil 2020 og de pågående lønnsforhandlingene ønsker HF-fakultetet å foreta en foreløpig kartlegging av arbeidstokken ved institusjonen. Materialet bør imidlertid være innhentet før møtet i Fakultetsrådet førstkommende torsdag, derfor har vi som er medlemmer i Rådet, fått følgende oppdrag: Å få inn tentative data på hvor stor andel av de ansatte ved våre respektive institutter som anser seg selv som «slitere». Hvorvidt en er en sliter eller ikke, er ifølge myndighetene noe en selv må avgjøre. Jeg vil derfor be dere som anser dere som hørende til i denne kategorien, melde fra til meg, og så tar jeg med meg dataene til Fakultetsrådsmøtet på torsdag. Det er flott om dere også melder fra om hvorfor dere anser dere som slitere. Materialet vil bli behandlet konfidensielt.

Eg skal vedgå at eg ikkje følte meg heilt sikker på om dette verkeleg var ein aprilspøk. Men eg landa på at eg i alle fall ikkje treng den skisserte konfidensialiteten, så her er svaret mitt:

Hei! Eg er ein siltar. Eg vedgår at eg har silta nokså mykje det siste året, særleg i 14-tida. Siltinga mi vert som regel initiert av perifer gryving i interaret, men eg har også opplevt opptakter til sterkare posisjonar, særleg i interaksjon. Grunnen til at eg oppfattar meg som ein siltar, er nettopp at utklavet på fakultetet etterlèt seg så uhorveleg mykje fjakk. Eg håper såleis at fakultetet kan lavja utklavet på Dragvoll litt mindre på eiga hand i framtida. Særleg i 14-tida, når eg har for vane å silta sjølv.

Read Full Post »