Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘PAGAweb’

PagaWeb igjen

I 2009 vart PagaWeb innført for å spare verdfull arbeidstid. Det gjekk ikkje så veldig bra. Men etter at eg skreiv om dette for eit år sidan, har mykje skjett. Mellom anna har eg fått e-post frå hyggjelege folk i Bluegarden, PagaWeb (ofte også stava PAGAweb) har vorte kompatibelt med Mac og moderne tilstandar, og eg kan til og med finne lønsslippen min på eiga hand. Så ja: det fungerer faktisk, og det noko nostalgiske grensesnittet i Java-skjemaa er det ingen som tek fysisk skade av.

No kom det melding til dei tilsette frå høgare hald om at vi må logge inn på PagaWeb og leggje inn opplysningar om familie og næraste pårørande. Dette vert difor ein rapport frå utprøvinga av den oppdaterte versjonen av PagaWeb.

Høgare hald, som ikkje er å laste for noko, var venleg å skrive ei detaljert oppskrift for korleis det skulle gjerast (tilpassa målgruppa på fortreffeleg vis), så her låg alt til rette for at det skulle gå bra.

gå til https://********** (bruk kun Internet explorer, Java må være installert og updated for å åpne skjema!)

Internet Explorer finst berre for Windows, men greitt nok, eg har jo med sjølvsyn sett at Safari fungerer. Det er også gledeleg at PagaWeb no fungerer med oppdatert Java. Sjølv har eg aller nyaste versjon installert (versjon 6, oppdatering 21), så dette må vel gå bra. Ja, med eit ørlite men framleis gyldig atterhald frå 29. april om det som på den tida var den nyaste oppdateringa, og redigert i juni for å åtvare også mot den då nyaste oppdateringa:

Nye Java Versioner kan gi feil ved åpning av skjerma, velg nei her! Java Version 6 Uppdatering 19 og 20 (build 1.6.0_19-b04) Det er utfordringer med de elektroniske skjemaene i PagaWeb og siste versjon av Java De skjemaene vi har funnet til nå som er berørt av dette er “Person og familieinformasjon” og skjemaene for “Reiseregning”. Ved bruk av skjema i PagaWeb kommer det melding “Skal potensiellt usikre komponenter blokkeres fra å kjøres ? ” For at skjema skal kunne brukes må det svares “NEI” Om brukeren velger “JA” kommer ikke skjema til å fungere. For å rette opp dette, må brukeren stenge alle browservindu og starte opp igjen. Svar så “NEI” på meldingen. I noen tilfeller må midlertidige internet filer tømmes før skjema kan benyttes igjen. Sun melder at de undersøker videre rundt konsekvensene og kommer med ytterligere informasjon senere.

At nye versjonar av Java kan skape problem for PagaWeb, er ikkje nytt. Men sidan alarmen er falsk, er det ikkje noko verre enn at eg skal klare å klikke på ja eller nei, alt etter som. På Windows med Internet Explorer skal dei altså klikke på «nei» for ikkje å la vere å tillate noko, enkelt og greitt eit raudt lys for det raude lyset. Som språkmann med datarøynsle tippar eg at dette i omsett form tyder at folk med Mac skal klikke på «Tillat» for å tillate. Så her er det berre å skride til verket.

gå til:
– Skjemaer/oppgaver
– Nytt skjema
– Personinformasjon

No skal det nemnast at eg aldri fekk denne åtvaringa som det vart åtvara mot, så eg gjekk vidare utan å verte stoppa. Då kjem eg til ei side med to faner. Under fana «Person» kan eg endre namn og diverse på meg sjølv (bortsett frå at det på PagaWeb-kurset i fjor vart sagt at vi ikkje skal endre namn på oss sjølve fordi det kan føre til tekniske problem), men felta for «Eksisterende informasjon» er tome. Eg finst, det er ikkje det, for eg finn både namn og adresse annanstads i systemet, berre ikkje på skjemaet for personinformasjon.

Vel vel, det var uansett ikkje her eg skulle stappe inn Judith. Eg skal over til fana «Familie», men fyrst vil eg berre utvide vindauget litt for å verte kvitt det liggjande rullefeltet, skjemaet er ørlite for breitt for vindauget sitt.

Nei, det gjekk visst ikkje. Eller jau, eg klarer å utvide vindauget, men skjemaet held stand, til og med det ståande rullefeltet held stand og nektar å flytte seg, slik at vindaugsinnhaldet har det like trongt som før, det liggjande rullefeltet er der enno, med ein fin marg bort til den utvida vindaugskanten, som no ligg langt til høgre for også det ståande rullefeltet. Og gjer eg vindauget smalare, så forsvinn både det ståande rullefeltet og høgre enden av det liggjande rullefeltet. Men det er jo betre enn sist eg skreiv om PagaWeb, då fekk eg ikkje opp dette skjemaet i det heile teke. (Klikk på videoen for å sjå.)

Velg arkfanen Familie og fyll inn opplysninger om pårørende

Det er som sagt her eg skal stappe inn Judith. Her er det masse feltgrupper for ulike folk som eg er i slekt med, men i dag skal eg stappe inn berre Judith.

Så i den fyrste feltgruppa kryssar eg av for «NÊrmeste pÂr¯rende». Deretter prøver eg å velje «ektefelle» eller noko sånt i menyen for «slektsskap». Men det går ikkje. Det einaste eg finn, er eit menyval der det står «(ingen)». Og det er kanskje like greitt med tanke på fugeformativen.

Det går fint å fylle ut namn og adresse, sjølv om adressa inneheld ein ø. Hadde kona mi vore islandsk og heitt Þóra Guðmundsdóttir eller noko sånt, hadde vi framleis vore godt innanfor rammene til ISO 8859-1 (som PagaWeb elles baserer seg på), men då eg prøvde (for eg måtte jo prøve), viste det seg umogeleg å taste inn Þ og ð. Å kopiere bokstavane frå eit anna dokument og lime dei inn i javaskjemaet fungerte heller ikkje: innliming med ⌘V gav berre ein v, og i menyen er «Lim inn» gråa ut. Og samiske bokstavar som č og ŋ kan ein berre gløyme.

Sjølvsagt må eg prøve endå litt meir. Det verkar som det meste frå ISO 8859-1 lèt seg skrive, men ikkje ñ, ¤, ÷, × (gongeteikn), ¡ (opp-ned ropeteikn), frittståande tøddel (¨) og ein del andre teikn, men frittståande cirkumfleks (^) lèt seg skrive. Også euroteiknet € lèt seg skrive, trass i at det ikkje finst i ISO 8859-1. Så det kan verke som om det finst strikte grenser for kva for nokre teikn som er lovlege i 2010, nitten år etter at Unicode 1.0.0 såg dagens lys.

– Endre «status» til «Til overføring»
– KLICK PÅ «SEND» etter du har fyllt ut skjemaet for å gjøre informasjon tilgjengelig!!!)

«Til overføring» er ikkje mogeleg for meg. Trykkjer «Send». Men skjemaet vil ikkje sendast.

I staden kjem det ei melding om at «Verdien er obligatorisk». Men kva for ein verdi? Skrivemerket dukkar opp i feltet for e-postadresse i den neste, ikkje utfylte feltgruppa for nokon som er pårørande.

Ja vel, la meg skrive inn e-postadressa hennar ein gong til, då. «Send.»

«Verdien er obligatorisk,» seier PagaWeb, og plasserer skrivemerket der eg allereie har skrive e-postadressa for andre gong. Så eg fyller ut heile feltgruppa som ei duplikatoppføring av kona mi, og for å vere på den trygge sida legg eg inn papirpostadressa dobbelt begge stadene for å fylle ut absolutt alle felt som eg får lov til å fylle ut.

«Verdien er obligatorisk,» seier PagaWeb, og nektar meg å sende inn skjemaet. Det er framleis e-postadressa til Judith nr. 2 som vert markert.

Eg klikkar på «Lagre» og prøver «Send» igjen. Same problem. Eg lèt att skjemaet og opnar det på nytt. Oi, ingenting har vorte lagra.

Etter eit par timar med effektivt innspart tid skjøna eg at kvoten min for usynleggjering av administrative oppgåver var oppbrukt for denne gongen, så då gjekk eg til ein administrativt tilsett og bad om assistanse. Han fann fram eit ni år gamalt operativsystem og ein javaversjon frå i fjor vår, og snart var jobben gjord.

Men så var det dette rullefeltet, då. I det vindauget som ville la seg utvide og likevel ikkje ville la seg utvide. Då vi fekk prøvt det ut i ro og mak på ein Windows noko seinare, viste det seg at dette vindauget ikkje ville la seg utvide i det heile teke på den plattforma. Det verkar også som om den faste breidda på vindauget eigentleg er stor nok, men så har dei gløymt at også den loddrette rullesjakta tek plass.

Same kva, å betateste programvare av denne typen kan vere ei fin øving, som til og med kan auke medvitet om den teknologiske forhistoria vår. Men eg trur ikkje det er slikt eg eigentleg får betalt for å gjere i arbeidstida. Er det ikkje nokon der ute som vil spandere ein Mac på Bluegarden?

Read Full Post »

Teknologiske nyvinningar

No er tida komen til oss på vårt fakultet òg: Universitetets tilsette får ikkje lenger levere reiserekning eller registrere fråvær på papir, og heller ikkje lønsslippen skal kome på papir lenger. I staden skal kvar einskild tilsett gjere alt direkte i lønssystemet via PAGAweb, levert av firmaet Bluegarden. Systemet er nøye utprøvt og kvalitetssikra gjennom eit pilotprosjekt annanstads på universitetet, så her vert det ingen ubehagelege overraskingar.

Somme idear er gode, om dei berre hadde fungert.

PAGAweb er kompatibelt med Internet Explorer for Windows. Punktum.

Eg har Mac OS X. Då ser det slik ut:

Moderne tilstandar i det nye løns- og personalsystemet til NTNU

Lagnaden er heller ikkje noko blidare mot Linux-folket, og som ein innsendar til Universitetsavisa peiker på i innlegget «NTNU låser ansatte til Microsoft» (som bloggpost her): «PAGAweb er tydeligvis bygget på et rammeverk som er minst 9 år gammelt», og sjølv XP er for nytt til at feilmeldinga nemner det som kompatibelt system. (Eg har likevel klart å logge inn med XP, sjå under.)

Den same feilmeldinga indikerer at PAGAweb skal vere kompatibelt med både Windows 95 og med Mac OS 7.6 (som kom i 1997).

Det var forresten ikkje berre-berre å finne fram til feilmeldinga med denne viktige informasjonen. Eg måtte gå omvegen om «Rutinestøtte» og direktelinken til eit skjema der, for under «Skjema/Oppgaver» var alt blankt både i Safari og i Firefox. Skjermdumpen er frå Firefox, for i Safari opna direktelinken eit vindauga som berre lét seg att med det same. Det er kanskje like greitt, for som Aslak seier:

jeg forsøkte med HotJava 3.0, men det funka ikke. Bluegarden har tydeligvis ikke kvalitetskontrollert feilmeldingene sine.

På PAGAweb-kurset no for ei vekes tid sidan vart me orienterte om at også Windows-brukarar som elles har eit kompatibelt operativsystem og ein kompatibel IE, ikkje vil få tilgang dersom dei har oppdatert Java-en sin. PAGAweb er nemleg berre kompatibelt med gamle Java-versjonar. Eller sagt på ein annan måte: Systemet er per i dag ikkje kompatibelt med noko som helst, og ordet «problem» vart brukt om… eh… ikkje om PAGAweb, men om at det kom ei Java-oppdatering tidlegare i år.

Eg veit ikkje om det er Java-problem som ligg til grunn, men det var liksom ikkje så overraskande å lese om Windows-brukaren som har brukt tre dagar på å prøve å sende inn reiserekning utan å få det til.

Folk har ymta frampå om at Bluegarden kanskje ikkje er seriøse, som berre stør Internet Explorer, gamal Windows og utdatert Java. Men på kurset fekk me høyre at jau, Bluegarden er faktisk seriøse, for dei er ein stor leverandør.

Og det er sjølvsagt rett at «seriøs» kan tyde ‘av stort omfang’ i visse samanhengar, som i «dei er seriøst uskikka», så på det viset er det sjølvsagt noko heilt «seriøst» over både Bluegarden og over innføringa av eit PAGAweb frå steinalderen.

Terminalserver

Skjermdump frå terminalserverenFor alle oss som ikkje lever i steinalderen, så er det visst ein terminalserver som gjeld. Ein eller annan stad på universitetet står det ein utdatert Windows som ein skal kunne kople seg til via nettet for å få gjort jobben. Eg har prøvt denne, og har funne ut at dingsen ikkje er samd med tastaturet mitt om kvar @, é, akuttaksent generelt eller andre meir avanserte skriftteikn ligg, til dømes ç, ß, č, $, €, §, « og ».

Ja, forresten. Sånne rare teikn som € og č bør ein kanskje unngå same kva, for html-kjelda i PAGAweb bruker ISO 8859-1, frå tida før det fanst euro og samiske eller austeuropeiske stadnamn. (Det siste der er ikkje heilt sant, men.)

Linux-brukarane klarer ikkje å kople seg til denne terminalserveren, og kan korkje levere reiserekningar eller registrere fråvær, og vil heller ikkje få lønsslipp. (Det gjer kanskje ikkje noko, for det finst visst somme universitetstilsette som leverer prosentvise reiserekningar, og på kurset vart det nemnt at slike reiserekningar ikkje lèt seg fylle ut på dette systemet, ettersom det berre er universitet som har slike ordningar. På kurset rådde ein brukarane til heller å fylle ut reiserekninga litt kreativt, jukse litt med lunsjane og sånt.)

Den som har Mac, kan likevel bruke omvegen om terminalserver, om ein taklar å verte aktivt hindra i å utøve ortografisk kompetanse. Men klarer me å skrive ut lønsslippen? Eller reiserekninga? For me har fått beskjed om at reiserekningar må skrivast ut dersom det finst vedlegg å sende inn (kvitteringar og sånt). Jau, ein kan kople til lokal skrivar når ein loggar seg på terminalserveren. Men då eg prøvde å skrive ut på den måten, krasja heile klienten min (Remote Desktop Connection frå Microsoft). Neste gong låste utskriftsdialogen på Windows-serveren seg, og tredje gong krasja terminalklienten ein gong til.

Merk, grunnen til at dei tilsette heretter skal bruke akkurat PAGAweb, er at då vert kvardagen så mykje lettare og meir effektiv her på det «skapande» universitetet (har dei bestemt). Me skal bruke mindre tid på slikt som ein ikkje skal trenge å bruke tid på, og dermed spare både tid og såleis også pengar. Eg har til dømes allereie no spart meg for fleire dagar med fagleg arbeid ved rett og slett å bruke tid på å prøve å få PAGAweb til å fungere.

Virtualisering

Så korleis skal ein få til å skrive ut noko, eller kanskje lage ein pdf av det, dersom ein har Mac? Virtualisering er svaret. Eg har funne fram til ei løysing, men det krev altså at ein har Windows tilgjengleg t.d. i Fusion. Ah, det følest som eit leikety kvar gong eg fyrer opp Windows, i mitt tilfelle ein gamal XP. Løysinga fungerer på visse oversiktssider i PAGAweb, men diverre ikkje for lønsslippen:

  1. Logg inn på PAGAweb med Safari for Mac. Rett nok får du ikkje tilgang til noko som helst, men logg inn likevel. Legg merke til at dersom du trykkjer «logg ut», så kjem du tilbake til PAGAweb-framsida, og er framleis like innlogga.
  2. Fyr opp Internet Explorer i Windows. Eg har prøvt den godt utdaterte versjon 6, den versjonen er tydelegvis gamal nok til å fungere mot PAGAweb. Bluegarden garanterer liksom for versjon 4 og 5 og deromkring.
  3. Logg inn via Internet Explorer, gå til ei oversiktsside, t.d. tilsetjingshistorikken, og vel utskrift, deretter «forhåndsvisning» og OK i det vesle vindauga som dukkar opp no.
  4. Det dukkar opp ei førehandsvising. Trykk ctrl-N i Internet Explorer no. Då opnar det seg eit nytt vindauga med den same førehandsvisinga, men no har det også eit adressefelt.
  5. Kopier denne adressa, gå ut av leiketyet og over i Mac OS X og Safari igjen. Lim inn adressa i adressefeltet der, trykk på returtasten.
  6. Vips, der har du tilsetjingshistorikken din i Safari, og du kan skrive ut til skrivar eller som pdf på vanleg måte.

Lønsslippen lèt seg ikkje opne i Safari på denne måten. Trikset fungerer på oversikta over lønsslippar sameleis som det fungerer på tilsetjingshistorikken, men det fungerer ikkje på sjølve lønsslippane. Opnar du ein lønsslipp i Internet Explorer, vil du nedst i vindauga sjå ei lang nettadresse, diverre nyttar det heller ikkje å taste denne adressa inn i Safari manuelt.

Men om du i Fusion har tillate Windows-en å skrive ut til den skrivaren som Mac-en er kopla til, så kan du skrive ut rett frå Windows-en. Papirutskrifta kan du eventuelt skanne igjen om du vil lagre lønsslippen elektronisk på datamaskina di. (Min XP i Fusion kan skrive til fil som deretter kan overførast til vertssystemet, men berre i eit rart format som ikkje er brukande til noko.)

Det er sjølvsagt også mogeleg å installere ein virtuell pdf-skrivar på Mac-en, t.d. CUPS-PDF, om du er komfortabel med det å redigere filer av typen /etc/cups/cups-pdf.conf. Denne virtuelle skrivaren fungerer for tida ikkje utan vidare med Mac OS X 10.6, men dette tipset på Mac OS X Hints fortel korleis du kan ordne det dersom du veit litt om Unix.

Korleis får du tak i Fusion og Windows? Jau, som tilsett ved universitetet får du ikkje noko Windows-operativsystem utdelt dersom du har Mac. Dette har å gjere med lisensavtalar og sånt. Ein betaler slikt av eiga lomme. Kunnskapar om Unix skaffar du deg på eiga hand.

Og til slutt…

Då eg logga meg på PAGAweb med Internet Explorer frå min privatfinansierte XP i Fusion, fekk eg sjå lønsslippen min, og eg vil vere i stand til å skrive han ut slik som eg har nemnt over. Derimot fekk eg ikkje tilgang til noko skjema, heller ikkje skjemaet for familieopplysningar (som det er obligatorisk å fylle ut, sa dei på kurset). Årsak: «It is not possible to start Java in your Browser.»

Hm, den XP-en min har visst ikkje Java. Ja, då må eg visst setje meg inn i fleire ting her, for akkurat no er finst det absolutt ingen måte for meg å fylgje arbeidsgjevars pålegg på ved hjelp av det utstyret som arbeidsgjevar har gjeve oss (berre via ein bokstavfattig terminalserver der klienten krasjar). Så flott då at det finst eit utprøvt, pilottesta og såleis kvalitetssikra vedtak om at eg sit her og sparer både tid og pengar. Heilt seriøst.

pagaweb-powerpoint

Frå NTNUs PowerPoint på PAGAweb-kurset: «Innføring av lønnssystem som oppfyller moderne forutsetninger»

Read Full Post »