Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for februar 2009

Eg tenkte eg skulle lage ei enkel, lita fonologioppgåve til studentane mine med utgangspunkt i genusbøying av sahidisk-koptiske adjektiv. Sidan dei ikkje har fått oppgåva enno, skal eg ikkje gå i detalj her, men det har å gjere med det dei skal lære på fonologiførelesinga over helga.

Full av pågangsmot sette eg meg ned her i sofaen seint onsdag ettermiddag og byrja å ordne ein liten tabell med adjektiv. Det var berre det at for å lage oppgåva måtte eg fyrst verte samd med meg sjølv om det materialet som studentane skal analysere. Ein viss idé om trykkforhold med tilhøyrande reduksjons- og lisensieringsfenomen er greitt å ha på plass før ein lagar seg ein hypotese om kva slags fonetisk transkripsjon ein skal bruke på dei døma som skal analyserast. Sjølv om oppgåva korkje handlar om trykkplassering eller om vokalkvalitetar. Då er det mildt sagt ei ulempe at språket døydde ut mange hundre år før det vart laga lydopptakarar.

Lambdin presenterer ein vanleg og plausibel hypotese om trykkplasseringa, som m.a. byggjer på observerte mønster i distribusjonen av midtre vokalar som [o] (eller [ɔ], det er ikkje så viktig her). Men for akkurat desse adjektiva gjeld det visse andre forhold, sier Lambdin, til dels noko diffust, til dels heilt sjølvinnlysande. Andre forfattarar si tilsynelatande (kanskje relle?) samanblanding av diakron fonologi og fonemikk er ei eiga utfordring, ikkje berre fordi eg er nybyrjar med koptisk (det er ei stor nok utfordring i seg sjølv), men òg fordi data på mange måtar må nytolkast kritisk når dei skal overførast til ei generativ tilnærming.

Etter seks timars drøfting med meg sjølv fann eg andre gjeremål. Ein skal jo gjerne vere litt ektemann òg. Men utpå ettermiddagen neste dag hadde eg teke alle dei viktigaste atterhalda, og plukka ut tre relativt ukontroversielle ordformer i hankjønn med tilhøyrande hokjønnsvariantar, pluss to snadder-ordpar.

Og skal studentane få litt å bryne seg på. Dei er ein glup gjeng.

Read Full Post »

Ny lineavstand i Pages ’09

Nøyaktig lineavstand i Pages ’08 og tidlegare var visst ikkje så veldig nøyaktig. Eller nærare sagt var dette avhengig av kva for ein font ein brukte. Noko eg sjølvsagt ikkje oppdaga før eg opna eit gamalt dokument i Pages ’09 og såg at her låg linene tettare, og dokumentet hadde vorte kortare.

Det viser seg at Pages ’08 og tidlegare behandlar dei fleste fontar rett: Times, Palatino og det meste anna har den same lineavstanden som kvarandre dersom ein set dei til å ha nøyaktig lineavstand, t.d. 14 pt. Men Times New Roman, Apple Symbols, Monaco og nokre andre fontar får ein annan faktisk lineavstand, i alle fall dei versjonane som eg har. «Nøyaktig 14 pt» tyder altså ikkje det same for alle fontar i Pages ’08.

I Pages ’09 får derimot alle fontar den same lineavstanden dersom dei vert sette til å ha nøyaktig den lineavstanden som dei skal ha.

Pages-lineavstand

Sjølvsagt er det surt at nokre av dei gamle dokumenta ikkje ser ut i Pages ’09, men det er no likevel betre, synest eg, at denne feilen har vorte retta i Pages ’09, enn om feilen skulle få leve vidare berre for å halde nye Pages kompatibel med eldre versjonar av programmet.

Dette tyder likevel at det for somme av oss kan vere lurt å ikkje slette iWork ’08 frå harddisken sin, sjølv om me installerer iWork ’09. I mitt eige tilfelle har eg heldigvis brukt «trygge» fontar i dei fleste av dei gamle dokumenta mine, men nokre dokument (til overmål nokre viktige og veldig store dokument) vil trenge manuell justering i Pages ’09, og då er det greitt å ha ’08 å sjå etter.

Somme oppdaga feilen for lenge sidan, her:

It seems OpenType fonts never work with exact line spacing. Many other fonts fail as well, but many work. You just have to try it out, to see if it works for your favourite fonts.

Men i Pages ’09 er altså feilen retta.

(Til slutt skriv eg ordet «linjeavstand» på bokmål her i parentesen til ære for søkjemotorane.)

Read Full Post »

Glupt

Som det er med alt anna, tek det også tid å skrive førelesingar, setje seg inn i fagstoff og vere tilgjengeleg for studentane. Heldigvis finst det faste normer for slik førebuings- og undervisningstid. Så kva gjer ein i ei tid der dei administrative ordningane for førelesarane (administrasjon er elles ein separat del av stillinga) veks seg store og sterke og staute? Jau, ein vedtek dette:

Administrasjon av egen undervisning og forskning tilhører undervisnings- og forskningsdelen av stillingen.

Og vips, så er det massevis av administrasjonsarbeid som plutseleg har vorte stappa inn i dei gode, gamle normene for førebuingstid til undervisning. Det er veldig glupt, for då kan ein til og med dokumentere og synleggjere i arbeidsplanane at ingen bruker for mykje tid på administrative oppgåver.

Read Full Post »

Ein IPA-ressurs

Rasmus Rimestad har laga ein treningsressurs for IPA (konsonantar). Om ein registrerer seg, kan ein også lage sine eigne IPA-tabellar. Klikk her.

Read Full Post »

Nye brilleglas

Du verda, det vart sjøgang, ja. «Eg ser dobbelt,» seier eg til dama bak kassa hjå optikaren. «Har du fått justert mykje, då?» spør ho, og trøystar meg med at hjernen kompenserer betre etter nokre dagar. «Hugsar ikkje, du har det sikkert på datamaskina.» Ho fann fram til opplysningane om meg: «Oi, såpass ja!»

Det kan vel takast som eit hint om å få sjekka synet sitt litt jamnare. Så no går eg her og sjanglar. «Det e heue ditt så e litt forvirra akkurat no,» seier fru Judith.

Read Full Post »

Synstest

Mysande augo og eit lite snev av hovudverk (det siste kan også ha andre årsaker) burde vere eit greitt hint: gå til optikar og få deg nye brilleglas. Og synstesten i går gjekk slik føre seg:

– Kva er tydelegast av 1 og 2?
– 2, trur eg, men det er jo sjølvrapportering, og det… Få sjå igjen. (Tenkte: Kanskje det er forventningane mine som speler meg eit puss.)

– Kva farge har den sirkelen?
– Eg opplever han som kvit, men eg ser at han eigentleg er raud. (Tenkte: Her var det mykje raud bakgrunnsstøy, farr, men heldigvis klarer hjernen å kompensere for det.)

Kommentar frå fru Judith seinare på dag: «Du vet du e akademiker når du må ta forbehold i optikerstolen.»

Opps.

Read Full Post »